Ελληνική Επιτροπή για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων (Ε.Ε.Δ.Υ.Π.)
Greek Committee for Water Resources Management

Σύντομη Παρουσίαση

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (Ε.Ε.Δ.Υ.Π.), συστήθηκε με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 13 Μαρτίου 1990. Μέλη του Επιστημονικού Σωματείου, με βάση το καταστατικό, μπορούν να γίνουν όσοι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τους υδατικούς πόρους.

Σήμερα, η Ε.Ε.Δ.Υ.Π., έχει 450 ενεργά μέλη στα οποία συγκαταλέγονται Καθηγητές Α.Ε.Ι. και άλλοι Πανεπιστημιακοί, Μελετητές, Κατασκευαστές, Στελέχη Δημοσίων Φορέων, Στελέχη Ιδιωτικών Επιχειρήσεων κ.λ.π. από όλους τους επιστημονικούς κλάδους (Μηχανικοί, Γεωπόνοι, Γεωλόγοι, Οικονομολόγοι κ.λ.π.).

Σκοπός του Σωματείου είναι η μελέτη από τεχνική, αναπτυξιακή, περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική άποψη των θεμάτων που αφορούν στον τομέα της διαχείρισης των υδατικών πόρων.

 

Ειδικότερα το Σωματείο ασχολείται:

i)           με την εκτίμηση, ανάπτυξη, διατήρηση και έλεγχο των υδατικών πόρων,

ii)         με τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό των συστημάτων υδατικών πόρων, και

iii)        με τη λειτουργία, συντήρηση και διοίκηση των συστημάτων υδατικών πόρων.

 

Οι σκοποί του Σωματείου προωθούνται:

α)    με την επεξεργασία των γενικών κατευθύνσεων και προδιαγραφών σε Θέματα υδατικών πόρων, με στόχο  την υποβοήθηση του έργου της πολιτείας και των φορέων,

β)   με την εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων με στόχο την αναβάθμιση των διαδικασιών μελέτης και κατασκευής των αντίστοιχων έργων,

γ)   με την αναβάθμιση της τεχνογνωσίας των Ελλήνων επιστημόνων στα θέματα υδατικών πόρων με την οργάνωση Συνεδρίων, Σεμιναρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και

δ)   με την ευαισθητοποίηση του κοινού σε σημαντικά θέματα σχετικά με τους υδατικούς πόρους και το περιβάλλον.

 

Η Ε.Ε.Δ.Υ.Π. αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υδατικών Πόρων (European Water Resources Association/EWRA), στην οποία εκπροσωπεί την Ελλάδα.

Στα έξι περίπου χρόνια ζωής της, η Ε.Ε.Δ.Υ.Π. έχει παρέμβει με συνέδρια, ημερίδες, ανακοινώσεις και ειδικές εκδόσεις σε επίκαιρα θέματα υδατικών πόρων. Οι πιο σημαντικές δραστηριότητες της Ε.Ε.Δ.Υ.Π. περιλαμβάνουν:
  α)    Διημερίδα με θέμα "Οι προοπτικές επίλυσης του υδροδοτικού προβλήματος της Αθήνας" (Οκτώβριος 1990).
  β)    Ημερίδα με θέμα "Αξιοποίηση επιφανειακών υδατικών πόρων σε ελλειμματικές περιοχές (Λιμνοδεξαμενές - Μικρά Φράγματα - Εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων)" (Ιανουάριος 1991).
  γ)    Σεμινάριο διάρκειας μιας εβδομάδας με τίτλο "Advances in water resources technology". Συνδιοργάνωση με το Ε.Μ.Πολυτεχνείο, στα πλαίσια του προγράμματος SPRINT (Μάρτιος 1991).
  δ)    1° Εθνικό Συνέδριο της Ε.Ε.Δ.Υ.Π., με κεντρικό θέμα "Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων" (Νοέμβριος 1992).
  ε)    Συνέντευξη τύπου με θέμα "Λειψυδρία στην Αθήνα και επιπτώσεις" (Ιανουάριος 1993).
  στ)  Επιστημονική Συνάντηση Ειδικών με θέμα "Λειψυδρία στην Αθήνα - Προτάσεις  της Ε.Ε.Δ.Υ.ΙΙ." (Φεβρουάριος 1993).
  ζ)    Ανακοίνωση - παρέμβαση με προτάσεις, για την αντιμετώπιση του θέματος της παρατεινόμενης ξηρασίας (Οκτώβριος 1993).
  η)    Σεμινάριο 400 ωρών με θέμα "Διαχείριση Υδατικών Πόρων" σε συνεργασία με το Δήμο της Αθήνας (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1993).
  θ)    2° Εθνικό Συνέδριο της Ε.Ε.Δ.Υ.Π. με κεντρικό θέμα "Ολοκληρωμένες επεμβάσεις για τη μείωση του κινδύνου από τις πλημμύρες" (Ιανουάριος 1993). Στην οργάνωση συμμετείχαν το Ε.Μ.Πολυτεχνείο, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και η Ε.Υ.Δ.Α.Π.
  ι)     3° Εθνικό Συνέδριο της Ε.Ε.Δ.Υ.Π. με κεντρικό θέμα "Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές" (Μάιος 1997). Στην οργάνωση συμμετείχαν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Ε.Μ.Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
  ια)   4° Εθνικό Συνέδριο της Ε.Ε.Δ.Υ.Π. με κεντρικό θέμα "Διαχείριση Υδατικών Πόρων στις ευαίσθητες περιοχές του Ελλαδικού χώρου" (Ιούνιος 1999). Στην οργάνωση συμμετείχαν η Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η Νομαρχία Μαγνησίας.
  ιβ)   5° Διεθνές Συνέδριο της E.W.R.A. με κεντρικό θέμα "Water Resources Management in the Era of Transition" (Σεπτέμβριος 2002). Στην οργάνωση συμμετείχαν η Ε.Ε.Δ.Υ.Π., το Ε.Μ.Πολυτεχνείο και η International Association of Hydraulic Research.
  ιγ)   5° Εθνικό Συνέδριο της Ε.Ε.Δ.Υ.Π. με κεντρικό θέμα "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων με βάση τη λεκάνη απορροής" (Απρίλιος 2005). Στην οργάνωση συμμετείχαν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Ε. Μ. Πολυτεχνείο.


Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, ΕΜΠ - Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773 Αθήνα
Laboratory of Reclamation Works & Water Resources Management, NTUA - 9 Iroon Polytechniou, 15773 Athens
Tel. 210 7722700, 210 7722631, 210 7722698, Fax.210 7722632