ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ – ΝΕΡΟ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Αιγαίου)

 

ΠΑΡΟΣ
6 & 7 Ιουλίου 2001

 

 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

 

Οι εργασίες του συμποσίου χρησιμοποιούν το PDF format.
Για να τις διαβάσετε πρέπει να διαθέτετε τον Acrobat Reader που διατίθεται δωρεάν από την Adobe.

Get Acrobat Reader

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001

Στρατηγική Διαχείριση Υδατικών Πόρων για την Ειρήνη, την Ανάπτυξη και το Περιβάλλον.
Γ. Τσακίρης
Αντιμετώπιση των προβλημάτων έλλειψης νερού στα νησιά του Αιγαίου.
Ε. Τσιφτσής
Βελτιστοποίηση αντλήσεων Παράκτιων Υδροφορέων για   πρόληψη υφαλμύρωσης.
Αρ. Μαντόγλου
Αναγκαιότητα για τη δημιουργία μιας ενιαίας στρατηγικής διαχείρισης των υδατικών πόρων στις Κυκλάδες.
Δ. Ξένος
Μελέτη υφαλμύρωσης του παράκτιου υδροφορέα.
Κ. Νάνου
Διαχείριση της κατανάλωσης μονόδρομος για την αειφόρο ανάπτυξη.
Χ. Τσόγκας
Ποιότητα νερού και ρύπανση των Υδατικών Πόρων.
Β. Αντωνόπουλος
Ταμείο Συνοχής και ΔΕΥΑ.
Ε. Βαρδάκου
Μέθοδοι αφαλάτωσης – Συγκριτική αξιολόγηση και εφαρμογές στα Νησιά του Αιγαίου.
Ε. Τζέν
Στρατηγική τιμών - Τιμολόγηση ΔΕΥΑ.
Ν. Σαφαρίκας
Εμπειρίες από την οργάνωση των Έργων Αφαλάτωσης της Κύπρου.
Ν. Τσιουρτής
Τιμολογιακή πολιτική και εξοικονόμηση νερού με έμφαση στις νησιώτικες περιοχές.
Α. Μπαλογιάννης
Φυσικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και επαναχρησιμοποίηση.
Γ. Παρισσόπουλος
Παρουσίαση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας νερών της ΔΕΥΑ Λάρισας.
Σ. Μπέλτσιος
Διαχείριση Υδατικών Πόρων και ΔΕΥΑ - Απόψεις της ΕΔΕΥΑ για μια βιώσιμη υδατική πολιτική.
Αν. Αγγελάκης - Ο. Κοτσελίδου
Προβλήματα και αντίστοιχη εμπειρία κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων Καρδίτσας.
Κ. Παπαθανασίου
Μέθοδοι ελέγχου των διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης.
Σπ. Γιακουμάκης
Η γεωλογική εξέλιξη του Αιγαίου.
Δ. Ματαράγκας
Διαχείριση υδατικών πόρων στις Κυκλάδες – Χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Η. Νόκας
Ελλειμματικό ισοζύγιο στα νησιά των Κυκλάδων – Επιτακτική ανάγκη ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής και διαχείρισης.
Φ. Χαρμανίδης
Μικροβιολογική ποιότητα πόσιμου νερού και Δημόσια Υγεία.
Ε. Βελονάκης
Υπόγεια νερά – Το παρόν και το μέλλον στα νησιά του Αιγαίου.
Π. Σαμπατακάκης
Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών στη διαχείριση υδατικών πόρων.
Δ. Καλύβας
Γεωλογική Δομή της Πάρου - Πολιτισμός.
Μ. Βαρτή
Δ.Υ.Π. στη Λέσβο : «Στρατηγικές Επεμβάσεις»
Δ. Ακριώτης
Υδρογεωλογικές συνθήκες και προοπτικές ανάπτυξης των υδατικών πόρων της Πάρου.
Κ. Μπεζές
Σκέψεις και προτάσεις για την οικονομία και τη μείωση της σπατάλης στο νερό.
Χ. Γεωργούσης
Επισήμανση προβλημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης Ν. Πάρου και προσδιορισμός αναγκαίων έργων για την ολοκλήρωση των υποδομών.
Π. Μαρκαντωνάτος
Προτάσεις για την αποφυγή της μόλυνσης των υπόγειων νερών.
Σ. Μητρογιάννης
Υγειονομική σημασία των χημικών παραμέτρων στο πόσιμο νερό.
Γ. Παππά
Συνεργασία ιδιωτικών καιδημόσιων φορέων για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης υδάτινων πόρων σε νησιωτικό περιβάλλον.
Α. Κατρής
Πρόγραμμα για την επίλυση του Υδατικού Προβλήματος της Πάρου.
Γ. Τσακίρης - Β. Κούρου -
Χ. Βαγγέλης - Α. Ελευθεριάδης.
Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων.
Κ. Γιωτάκης