ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Ξεκινάει η κατασκευή του φράγματος Γαδουρά στην Ρόδο, ένα σημαντικότατο έργο που θα επιλύσει το πρόβλημα ύδρευσης του νησιού. Το έργο είναι προϋπολογισμού 9.043 δισ. δρχ. και περιλαμβάνει την κατασκευή φράγματος σε απόσταση 10 χλμ. από την εκβολή του ποταμού Γαδουρά, στο κέντρο της ανατολικής πλευράς της Ρόδου, καθώς και την κατασκευή των συναφών έργων (πρόφραγμα, σήραγγα εκτροπής – εκκένωσης – υδροληψίας, υπερχειλιστής, διώρυγα φυγής, πύργος υδροληψίας, προσπελάσεις και τα απαραίτητα κτιριακά έργα).


© 2001   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ